Teisės aktai

 

 

Šv. Mato gimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir gimnazijos įstatais ir Katalikiškos ugdymo sistemos samprata.

 

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys  gimnazijos veiklą:

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas (2011)

 

Lietuvos higienos norma HN 21:2010 "Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"

Bendrieji formaliojo švietimo programų reikalavimai

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Mokytojo profesijos kompetencijos aprašas

Mokytojų atestacijos nuostatai (2007 m. liepos 27 d. Nr. ISAK-1578)

 

Su kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti LR Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt


Atnaujinta: 2016 09 16
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Visos teisės saugomos 2010-2021. E-sprendimas r-tvs